วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553

บทสวดมนต์สำหรับคนเกิดวันอังคาร


พระคาถากรณียเมตตสูตร

ยัสสะนุภาวะโต ยักขา ยัมหิ เจวานุยุญชันโต สุขัง สุปะติ สุตโต จะ เอวะมาทิคุณูเปตัง เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง รัตตันทิวะมะ ตันทิโต ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ ปะรีตตันตัมภะณามะ เหฯ
กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ สันตินทริโย จะ นิปะโก จะ นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ ทีฆา วา เย มะหันตา วา ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา ภูตา วา สัมภะเวสี วา นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ พยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ
เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ ติฏฐัญจะรัง นิสินใน วา เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานิ อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณังอะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง สะยาโน วา ยาวะ ตัสสะ วิคะติมิทโธ พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ ทัสสะเนนะ สัมปันโน นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติฯ

พระคาถาสวดบูชาสำหรับวันอังคาร (อีกหนึ่งทางเลือก)
จุดธูปบูชา 8 ดอก
ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ
ภิงสะนัง ยัมหิ เจวานุยุญชันโต
รัตตินทิวะมะตันทิโต สุขัง สุปะติ
สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ
เอวะมาทิคุณูเปตัง
ปะริตตันตัมภะณามะ เส ฯ

ผู้ที่สวดมนต์บทนี้ ซึ่งถือเป็นบทสวด "เมตตามหานิยม" ทำให้มีแต่คนรักคนชอบ แม้แต่ผีและเทวดา ก็จะคอยปกปักรักษาจากเภทภัยหลากหลาย คุณไสยของต่ำก็จะไม่เข้ามากล้ำกลาย การงานเจริญก้าวหน้าไม่ติดขัด

พระคาถาประจำวันอังคาร สวดทุกวันอังคาร 8 จบ
"อะ สัง วิ สุ โร ปุ สะ พุ ภะ"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น